* زندگی مثل پیانو است : دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها ،

 اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی .