عشق در هر نوعی پاسخ به سلامتی است.

راز سلامت ذهن و بدن در سوگواری برای گذشته، نگرانی
 در مورد آینده و یا پیش بینی مشکلات آینده نیست...
باید عاقلانه و صادقانه زندگی کرد.

بزرگترین ثروت سلامتی است.

سلامتی یعنی سلامتی کامل جسمی، روانی و رفاه احتماعی و نه صرفا فقدان بیماری یا معلولیت است.


یکی از مراحل شناخته شده ارزشمند در سلامتی مراقبت همراه با عشق است.

روح غم انگیز میتواند شما را سریعتر از یک جنین بکشد.

راه رسیدن به سلامتی و سعادت واقعی بخشش است.

بیمار باید درک کند که مسئول زندگی خویش است.

یک نگرش مثبت قوی بیش از هر دارویی معجزه می کند.