زندگی ریاضیات است: 

 

 خوبی ها را جمع کنید ،

 

 دعواها را کم کنید ،

 

 شادی ها را ضرب کنید ،

 

 ّدردها را تقسیم کنید ،

 

 نفرت ها را زیر رادیکال ببرید ،

 

 عشق را به توان برسانید .