پروردگارا
پناهم باش..
تا مظلوم روزگار نباشم.
رهایم نکن..
تا اسیر دست روزگار نگردم.
یاورم باش..
تا محتاج روزگار نباشم.
بال و پرم باش..
تا که مصلوب این روزگار نگردم.
همدمم باش...
تا که تنهای روزگار نباشم.
کنارم بمان..
تا که بی کس روزگار نگردم.
مهربانم بمان..
تا به دنبال روزگار نامهربان نباشم.
عاشقم بمان..
تا عاشق این روزگار پست و بی حیا نگردم...
و خدایم باش..
تا بنده این روزگار نباشم...