*این گونه زندگی کنیم:

 

 ساده اما..... زیبا،

 

 مصمم اما..... بی خیال

 

،متواضع اما...... سربلند،

 

 مهربان اما....... جدی،

 

،سبز اما...... بی ریا،

 

،عاشق اما .......عاقل.