Today we have bigger houses and smaller families, more conveniences but less time

ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم، راحتی بیشتر اما زمان کمتر

 

 

we have more degrees but less common sense, more knowledge but less judgment

مدارک تحصیلی بالاتر اما درک عمومی پایین تر، آگاهی بیشتر اما قدرت تشخیص کمتر داریم

 

 

We have more experts but more problems, more medicine but less wellness

متخصصان بیشتر اما مشکلات نیز بیشتر، داروهای بیشتر اما سلامتی کمتر

 

 

We spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get to angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too often, and pray too seldom

بدون ملاحظه ایام را میگذرانیم، خیلی کم میخندیم، خیلی تند رانندگی میکنیم، خیلی زود عصبانی میشویم، تا دیروقت بیدار میمانیم، خیلی خسته از خواب برمیخیزیم، خیلی کم مطالعه میکنیم، اغلب اوقات تلویزیون نگاه میکنیم و خیلی بندرت دعا میکنیم

 

 

We have multiplied our possessions, but reduced our values

We talk too much, love too little and lie too often

چندین برابر مایملک داریم اما ارزشهایمان کمتر شده است.

خیلی زیاد صحبت میکنیم، به اندازه کافی دوست نمیداریم و خیلی زیاد دروغ میگوییم

 

 

We‘ve learned how to make a living but not a life

we’ve added years to life, not life to years

زندگی ساختن را خوب یاد گرفته ایم اما نه زندگی کردن را،

تنها به زندگی سالهای عمر را افزوده ایم و نه زندگی را به سالهای عمرمان

 

 

We have taller buildings but shorter tempers, wider freeways, but narrower viewpoints

ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاه تر، بزرگراه های پهن تر اما دیدگاه های باریکتر

 

 

We spend more, but have less, we buy more, but enjoy it less

بیشتر خرج میکنیم اما کمتر داریم، بیشتر خرید می کنیم اما کمتر لذت میبریم

 

 

We've been all the way to the moon and back

but have trouble crossing the street to meet the new neighbor

ما تا ماه رفته و برگشته ایم

اما قادر نیستیم برای ملاقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سو برویم

 

 

We've conquered outer space but not inner space

We've split the atom but not our prejudice

فضای بیرون را فتح کرده ایم اما نه فضای درون را،

ما اتم را شکافته ایم اما نه تعصب خود را

 

 

we write more but learn less, plan more but accomplish less

بیشتر مینویسیم اما کمتر یاد میگیریم، بیشتر برنامه میریزیم اما کمتر به انجام میرسانیم

 

 

We've learned to rush but not to wait, we have higher incomes but lower morals

عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن، درآمدهای بالاتری داریم اما اصول اخلاقی پایین تر

 

 

We build more computers to hold more information, to produce more copies, but have less communication. We are long on quantity, but short on quality

کامپیوترهای بیشتری میسازیم تا اطلاعات بیشتری نگهداری کنیم، تا رونوشت های بیشتری تولید کنیم، اما ارتباطات کمتری داریم. ما کمیت بیشتر اما کیفیت کمتری داریم

 

 

These are the times of fast foods and slow digestion, tall men and short character

teep profits and shallow relationships

اکنون زمان غذاهای آماده اما دیر هضم است، مردان بلند قامت اما شخصیت های پست،

سودهای کلان اما روابط سطحی

 

 

More leisure and less fun, more kinds of food but less nutrition

two incomes but more divorce, fancier houses but broken homes

فرصت بیشتر اما تفریح کمتر، تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم تر،

درآمد بیشتر اما طلاق بیشتر، منازل رویایی اما خانواده های از هم پاشیده

 

 

That’s why I propose that as of today you do not keep anything for a special occasion

because every day that you live is a special occasion

بدین دلیل است که پیشنهاد میکنم از امروز شما هیچ چیز را برای موقعیتهای خاص نگذارید،

زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص است

 

 

Search for knowledge, read more

sit on your front porch and admire the view without paying attention to your needs

در جستجوی دانش باشید، بیشتر بخوانید

در ایوان بنشینید و منظره را تحسین کنید بدون آنکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید

 

 

Spend more time with your family and friends,

 eat your favorite foods and visit the places you love

زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان بگذرانید،

غذای مورد علاقه تان را بخورید و جاهایی را که دوست دارید ببینید

 

 

Life is a chain of moment of enjoyment, not only about survival

زندگی فقط حفظ بقاء نیست، بلکه زنجیره ای از لحظه های لذتبخش است

 

 

Use your crystal goblets

Do not save your best perfume and use it every time you feel you want it

از جام کریستال خود استفاده کنید،

بهترین عطرتان را برای روز مبادا نگه ندارید و هر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید

 

 

Remove from your vocabulary phrases like "one of these days" and "someday"

Let’s write that letter we thought of writing "one of these days"

عباراتی مانند "یکی از این روزها" و "روزی" را از فرهنگ لغت خود خارج کنید

بیایید نامه ای را که قصد داشتیم "یکی از این روزها" بنویسیم همین امروز بنویسیم

 

 

Let’s tell our families and friends how much we love them

Do not delay anything that adds laughter and joy to your life

بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست داریم.

هیچ چیزی را که میتواند به خنده و شادی شما بیفزاید به تاُخیر نیندازید

 

 

Every day, every hour and every minute is special

And you don’t know if it will be your last

هر روز، هر ساعت و هر دقیقه خاص است

و شما نمیدانید که شاید آن میتواند آخرین لحظه باشد

 

 

If you’re too busy to take the time to send this message to someone you love, and you tell yourself you will send it "one of these days ". Just think…"One of these days ", you may not be here to send it

اگر شما آنقدر گرفتارید که وقت ندارید این پیغام را برای کسانیکه دوست دارید بفرستید، و به خودتان میگویید که "یکی از این روزها" آنرا خواهم فرستاد، فقط فکر کنید ... "یکی از این روزها" ممکن است شما اینجا نباشید که آنرا بفرستید