ساعت 2 نیمه شب بود که صدای تلفن، پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود.

 پسر  با عصبانیت گفت:  چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟

  مادر گفت: 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی!

 فقط خواستم بگویم  :تولدت مبارک...!!!

پسر از این که دل مادرش را شکسته بود تا صبح خوابش نبرد،

 صبح سراغ مادرش رفت. وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن خوابیده یافت!

مادر را صدا کرد....  ولی مادر دیگر در این دنیا .....