وقتی با انگشت به طرف کسی اشاره می کنیم به یاد داشته

 

 باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان برگشته اند.

 


حکایت جالبی است که فراموش شدگان فراموش کنندگان را

 

هرگز فراموش نمی کنند.

 


 اشتباهات انسان در ابتدا رهگذرند،سپس میهمان می شوند

 

 وبعد صاحبخانه.

 


آنچه را نمی توانی فراموش کنی ببخش و انچه را نمی توانی

 

 ببخشی فراموش کن.

 


مواظب افکارت باش که گفتارت می شود، مواظب گفتارت

 

 باش که رفتارت می شود،مواظب رفتارت باش که عادتت می

 

 شود، مواظب عادتت باش که شخصیتت می شود ،مواظب

 

 شخصیتت باش که سرنوشتت می شود...

 


فرشتگان از خدا پرسیدند: خدایا تو که بشر رو آنقدر دوست

 

 داری چرا غم را آفریدی ؟ خدا گفت : غم را به خاطر خودم

 

 آفریدم چون این مخلوقه من تا غمگین نباشد به یاد خالقش

 

 نمی افتد .