سلام بر ماه مبارک رمضان

ماه گشایش درهای بهشت به روی آدمیان

ماه از خویش تا خدا رفتن

ماه پرواز با دو بال قنوت از زمین تا ملکوت

و شکوفایی غنچه های معنویت در سکوت سبز روزه داران

و در حیرت ارغوانی سالکان کوی دوست...

الهی!مهربانی کن بر ما که خواستاران صادق تواییم ....

التماس دعا