آغاز یک راه ،برداشتن اولین گام نیست، فکریست که تصمیم اولین گام درآن متولد میشود.

  و فکر امروز ،شکوفه ایست که اگرباران بهاری یاری کند، فردا به بار نشیند .     

  "سال نو مبارک"