* سازنده ترین کلمه گذشت است

آن را تمرین کن

پرمعنی ترین کلمه ” ما ” است

آن را به کار ببر

عمیق ترین کلمه “عشق” است

به آن ارج بنه

بی رحم ترین کلمه “تنفر ” است …

آنرا از بین ببر

سرکش ترین کلمه” تنفر” است

با آن بازی نکن

. خودخواهانه ترین کلمه ” من ” است

از آن حذر کن

ناپایدارترین کلمه ” خشم” است

آن را فرو ببر

بازدارنده ترین کلمه ” ترس” است

با آن مقابله کن