·          اگر همواره مانند گذشته بیندیشید همان چیزهائی را بدست میاورید که تا بحال کسب کرده اید.

 

·          دنیا هم به آدم های خوشبین و بد بین نیاز دارد. چون آدمهای خوشبین هواپیما میسازند و افراد بد بین چتر نجات.

·          سعی کنید آنچه را دوست دارید بدست آورید و گر نه باید آنچیری را که بدست میاورید دوست داشته باشید.

·          داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است.

·          لذتی که در فراق است که در وصال نیست چون در فراق شوق وصال است و در وصال بیم فراق.

·          سعی کن بخاطر کسی که دوستش داری غرورت را از دست بدی. ولی مواظب باش که بخاطر غرورت کسی رو که دوستش داری از دست ندی.

·          فرشته از سنگ میپرسد چرا از خدا نمی خواهی که تو را انسان کند, سنگ میگه آنقدر سخت نشدم که انسان شوم.

·          هیچ وقت عشق را گدائی نکن چون معمولاً چیز با ارزش را به گدا نمیدن.

·          کسی را برای دوستی انتخاب کن که قلب بزرگ داشته باشه تا مجبور نشی برای اینکه در قلبش جا بگیری خودت را کوچک کنی.

·          هرگز امید را از کسی سلب نکن شاید آن تنها چیزی است که دارد.

·          در قرض دادن بدوست احتیاط کن تا مبادا هر دو را از دست بدهی.

·          زندگی معلم بیرحمی است که اول امتحان میگیرد بعد درس می دهد.

·          هیچ وقت رازت را بکسی نگو. وقتی خودت نمی توانی حفظش کنی چطور انتظار داری کس دیگه ائی برات راز نگهدار باشد.

·          هرگاه دیدی گناهی آنقدر بزرگه که نمیشه ببخشیش بدون که از کوچیکی قلبته نه از بزرگی گناه.