دنیا را نگه دارید

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند

ستایش کردم ، گفتند خرافات است 

عاشق شدم ، گفتند دروغ است

گریستم ، گفتند بهانه است 

خندیدم ، گفتند دیوانه است 

دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم

 

                                   آنتونی نیولی