لطفا تا آخر متن بخونید تا بفهمید که چه گنج هایی دارید:

تصور كنید بانكی دارید كه در آن هر روز صبح 86هزار و

400 تومان به حساب شما واریز می شود و تا آخر شب

فرصت دارید همه پولها را خرج كنید ،‌چون آخر وقت

حساب خود به خود خالی می شود .

در این صورت شما چه خواهید كرد ؟

البته كه سعی می كنید تا آخرین ریال را خرج كنید !

هر كدام از ما چنین بانكی داریم : بانك زمان

هر روز صبح ،‌در بانك شما 86400 ثانیه اعتبار ریخته

می شود و آخر شب این اعتبار به پایان می رسد .

هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به

فردا اضافه نمی شود .

ارزش یك سال را دانش آموزی كه مردود شده ،

‌می داند .

ارزش یك ماه را مادری كه فرزندی نارس به دنیا آورده ،

‌می داند .

ارزش یك هفته را سر دبیر یك هفته نامه می داند .

ارزش یك ساعت را عاشقی كه انتظار معشوق را

می كشد ،می داندو

ارزش یك دقیقه را شخصی كه از قطار جامانده ،‌

و ارزش یك ثانیه را آنكه از تصادفی مرگبار جان به

در برده ،‌می داند

هر لحظه گنج بزرگی است ،‌گنجتان را مفت از دست ندهید

باز به خاطر بیاورید كه زمان به خاطر هیچكس منتظر نمی ماند .

دیروز به تاریخ پیوست .

فردا معماست .

 

و امروز هدیه است .

همیشه جاری مثل رود و هم سبز مثل طبیعت باشید...