با خود پیمان ببندید آنقدر قوی باشید که هیچ چیز و هیچ چیزو هیچ چیزَ آرامش ذهتان را به هم نزند .

--------------------------------------

با خود پیمان ببندید درهر گفتگویی کلامی از سلامتی شادی و ثروت بر زبان جاری سازید .

-----------------------------------------

با خود پیمان ببندید همواره توانایی های دوستانتان را به آن ها یاد آور شوید  و حس مفید بودن را برای دوستانتان  بو جود آورید.

-----------------------------------------

با خود پیمان ببندید نیمه روشن هر چیزی  را بنگرید آنگاه تاریکی کنار رفته و رویایتان  حقیقت می یابد .

----------------------------------------

با خود پیمان ببندید ببندید به بهترین فکر کنید برای بهترین .کار کنید و فقط بهترین را بخواهید.

------------------------------------------

با خود پیمان ببندید مشتاق موفقیت دیگران با شید آنچنان که گویی آن مو فقیت از آن شماست.

-----------------------------------------------

با خود پیمان ببندید اشتباهات گذشته را فراموش کنید و به سوی دست یافته های بزرگتر در آینده حرکت کنید.

------------------------------------------------

با خود پیمان ببندید به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید.

-------------------------------------------------

با خود پیمان ببندید آنقدر برای رشد و تعالی خود زمان صرف کنید تا دیگر زمانی برای انتقاد کردن از دیگران نداشته باشید.

--------------------------------------------------

با خود پیمان ببندید در برابر ناراحتی صبور و در برابر ترس قوی و در برابر خشم متین باشید .

--------------------------------------------------

با خود پیمان ببندید که بهترین با شید و به دنیا بگویید که بهترین هستید.

-------------------------------------------------

تا زمانی که که اعمالت بهترین بودن تو را حفظ کند تمام کائنات گویی تمام کائنات در دستان توست .