سخن آلبرت انیشتین خطاب به معلم و دانش آموز:

 بزرگترین هنر معلم بر انگیختن روح فعالیت در جهان به خاطر ابداع علم و تحصیل

 علوم است.فرزندان عزیزم ، به خاطر داشته باشید هر چه در مدارس یاد می گیرید

 نتیجه کار نسل های بیشماری است که در اثر کوشش آرزومندانه ی همه ی مردم 

 جهان به ثمر رسیده است و سپرده ای است در دست شما ...

 از آن استفاده ببرید و به آن بیافزایید تا روزی که آن را ، با کمال امانتداری و

 وفاداری به فرزندانتان بسپارید.

  ما موجودات فانی ،از مواد پایدار و ابدی آفرینش ،علیرغم عمر کوتاه خودمان ،

  ارزش هایی را می آفرینیم که میتوانند عمر جاوید داشته باشند.