كسی كه به خود اطمینان دارد،به تعریف كسی احتیاج ندارد.

 ( گوستاو لوبون)

 

   سخن گفتن یك نوع احتیاج است ولی گوش كردن هنر است.

  ( گوته)

 

    تا وقتی كه به قدرت نرسیده ای مطیع باش و چون به آن رسیدی متواضع

 

  ( آناتول فرانس)

 

   نشاطی كه در نتیجه غم دیگران حاصل شود گناه است.

 ( برتولت برشت)

 

   گوش دادن را یاد بگیرید،گاه دقالباب بخت آهسته است.

 ( جبران خلیل جبران)

 

   انسان تنها موجودی است كه از موهبت خنده برخوردار است.

( ویكتور هوگو)

 

     تردید در تصمیم گیری،بذتر از تصمیم بد گرفتن است.

( سیلوا)

 

     اگر میخواهید نگرش ها را  تغییر دهید ،كارتان را با تغییر دادن یك رفتار شروع كنید.

     ( ویلیام گلاسر)

 

     اگر پیوسته بگویید اتفاقات بدی خواهد افتاد شانس پیشگو شدن را پیدا میكنید .

( وین دایر)

 

      بخشندگی حد وسط اسراف و بخل است.

( ارسطو)