خواندن كتاب برای بار اول،آشنا شدن با یك دوست جدید است و مطالعه مجدد آن به

منزله ملاقات یك دوست قدیمی.

( شكسپیر)

 

  انتظاراتی كه از طریق شمشیر بدست میآید از طریق شمشیر نیز از دست میرود .

  ( فلیپ مقدونی)

 

  اگر بدنبال كسی هستید كه هیچ ایرادی نداشته باشد تنها خواهید ماند .

( دیل ادواردز)

 

   بخواهید تا به شما داده شود ،بجویید تا بیابید و در را بزنید تا به رویتان 

 بازگردد.

( انجیل متی)

 

  تنها پرنده ای كوچك كه زیر برگ ها نغمه سرایی میكند برای اثبات وجود خدا 

 كافی  است. 

 ( ویكتور هوگو)

 

  سینه ای كه خالی از ذكر خدا باشد چون محكمه ای است كه قاضی در آن 

 وجود ندارد.

( روسو)

 

  هدف زندگی دو چیز است:آنچه را كه میخواهیم بدست آوریم و آن گاه از آن 

 لذت ببریم

  ( لوگان اسمیت)

 

  سعادتمند كسی است كه در هجوم ومقابله با مصائب خود را نبازد.

( پاسكال)

 

  دروغ مثال برف است كه هر چه آن را بغلتانید بزرگ تر میشود.

( مارتین لوتر)

 

  شناخت وظیفه كار مشكلی نیست ولی انجام وظیفه مشكل است.

( چارلی چاپلین)