ü      جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست. 

 

                                      "ادیسون"                                               

 

ü      سکوت مانند ابدیت عمیق است وسخن گفتن مانند زمان کم عمق...

                                                                    "کارلایل"                                    

 

ü      انسان خود را نمیشناسد مگر هنگام فقر و بدبختی.

 

                               "آلفرد دو موسه"                                     

 

ü      از معاشرت با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز کن.

 

                                    "افلاطون"                                          

                                                                                       

ü      تکرار، مادر تمام مهارت هاست.

 

                              "رابینز"                                  

 

ü      من حقیقی همان است که هستی،نه انی که دیگران از تو ساخته اند.

 

                                   "پائلو کوئیلو"                                      

 

ü      عادت یا بهترین خدمتکار است یا بدترین اربابمان...

 

                                  "ناتانیل آمونز"                                          

 

ü      هرگاه بتوانیم پس از شکست لبخند بزنیم شجاع خواهیم بود. 

 

                                    "آبراهام لینکن "                                                                                                               

 

ü      نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و

       نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی.

 

"گاندی" 

                                                            

 

ü      راه دستیابی به موفقیت،مضاعف کردن میزان شکست هاست. 

 

                                   "   توماس  واتسون"                                                                              

 

ü      آنچه سرنوشت آینده مارا میسازد،نه شرایط زندگیبلکه تصمیمات ماست.

 

                          "رابینز"                               

 

ü      من دلسرد نمیشوم زیرا هر اشتباهی که میکنم مرا یک قدم به جلو میراند.

                                                                           "ادیسون"                                 

 

ü      هیچ چیز به خودی خود خوب نیست،فکر ما آنرا خوب یا بدجلوهگر میسازد.

                                                                             "شکسپیر"                              

 

ü      تسکین دهنده آرزوهای طلایی دو چیز است:صبر و امید.

 

                               "الکساندر دوما"                                   

 

ü      امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت.

 

    "وین دایر"

                        

ü      دانستن بدون خواستن هرگز توانستن را به بار نمیآورد.

 

                                     " گوستاو لوبون "                                       

                                       

ü      زندگی با ارزش ترین هدیه الهی است.

 

                               "رابینز"                               

 

ü      بهشت دولتمردان از دوزخ فقرا پدید آمده است.

 

                              "ویکتور هوگو"                         

 

ü      بهترین اشخاص کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کردید خجل شوند

و اگر بد گفتید سکوت کنند.

 

                              "جبران خلیل جبران"                                  

 

ü      از خود بیشتر از آن چه دیگران از شما انتظار دارند متوقع باش. 

 

                "رابینز"                

                                        

ü      کسانی که حرفی برای گفتن ندارند،بیش از همه حرف میزنند.

 

           "فیثاغورث"