چهار چیز است که نمی‌توان آن‌ها را بازگرداند :

 

سنگ ... پس از رها کردن!

 

حرف ... پس از گفتن!

 

موقعیت... پس از پایان یافتن!

  

و زمان ... پس از گذشتن!