پیش از گفتن گوش فرادار.پیش از نگاشتن اندیشه کن.

 پیش از خرج کردن کسب کن.

پیش از انتقاد صبر کن.

پیش از دعا ببخش.

 پیش از دست کشیدن سعی کن.

در گذر از دریای زندگی از طوفان و ابهای خروشان نپرهیز.

تنها بگذار تا بگذرند.تنها کشتیخود را بران.

همواره بیاد داشته باش دریای ارام هرگز دریانوردی ماهر نمی سازد.

مهمترین چیز در زندگی ،نه چیرگی که تلاش است.

نکته اساسی  نه فتح کردن  که پیکار کردن است.

هنگامی که اشتباه میکنی مدتها برای نظاره دوباره به آن به گذشته باز نگرد ،

عبرتی را که از آن گرفته ای به یاد داشته باش،به پیش رو نگر.

اشتباهات ،آموزشهای خرد هستند ، گذشته قابل تغییر نیست،آینده هنوز در اختیار توست.